Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2022 > Sessió Pública Ordinària - 25 de maig de 2022

Sessió Pública Ordinària - 25 de maig de 2022

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió  pública  ordinària a celebrar el proper  dia  25 de maig de 2022 a les 21:00 , per tractar els assumptes que figuren al següent:

 

ORDRE DEL DIA;

1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. Aprovat per unanimitat

2.- Modificació de Pressupost 7/2022 - Crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP , AED-ECG i C's. Abstenció: ERC i PP

3.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2022. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP i AED-ECG. Abstenció: ERC, PP i C's

4.- Aprovació de la bonificació ICIO del Projecte d'escala Exterior a l'Institut Escola Piera. Aprovat per unanimitat

5.- Aprovació de la renúncia a la dotació econòmica exercici 2021 del grup municipal ARA ES DEMA . Aprovat per unanimitat

6.- Aprovació de la justificació de la dotació econòmica municipal del grup PSC-CP Piera 2021. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP , AED-ECG , PP i C's. Abstenció: ERC 

7.- Aprovació de la justificació de la dotació econòmica municipal del grup ERC Piera - 2021. Aprovat per unanimitat

8.- Aprovació de la justificació de la dotació econòmica municipal del grup JUNTS PER PIERA - 2021. Aprovat per unanimitat

9.- Aprovació dels increments salarials 2022 funcionaris i personal laboral. Aprovat per unanimitat

10.- Aprovació de les festes locals a Piera per l'any 2023. Aprovat per unanimitat

11.- Aprovació inicial de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana i de la tinença d'animals domèstics. Aprovat per unanimitat

12.- Aprovació definitiva de les bases reguladores específiques per l'atorgament de subvencions a entitats culturals, socials, juvenils, veïnals i de lleure. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP , AED-ECG , PP i C's. En contra: ERC 

13.- Denegació a l'aprovació provisional de Pla de Millora Urbana "Casa Canals". Aprovat. Vots a favor: Junts ( 3 regidors) , PSC-CP , AED-ECG ,  ERC i PP. En contra: C's

14.- Moció presentada pel grup municipal ERC Piera per aclarir els fets de l'espionatge contra el moviment independentista català. Aprovat. Vots a favor: Junts, AED-ECG i ERC.  Absenció: PSC-CP (1 regidor) En contra: PSC-CP ( 3 regidors), C's i PP. 

15.- Moció del grup municipal PP per fomentar l'ocupació juvenil en Piera. Aprovat per unanimitat

16.- Moció dels grups municipals PSC, JUNTS PER PIERA, ARA és DEMÀ i CIUTADANS contra l'ocupació il·legal i conflictiva d'habitatges al municipi de Piera. Aprovat per unanimitat

17.- Moció dels grups municipals PSC, JUNTS PER PIERA, ARA és DEMÀ i CIUTADANS per a la consideració, debat i posterior aprovació per part del Ple, amb motiu del dia internacional contra l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia. Aprovat per unanimitat

18.- Aprovació de la justificació amb renúncia parcial subvenció exercici 2021 Grup Municipal del Partit Popular. Aprovat. Vots a favor: Junts (3 regidors), PSC-CP , AED-ECG , ERC, PP i C's. En contra: Junts (1 regidor) 

19.- Aprovació de la justificació de la subvenció del Grup Municipal CUP 2021 Aprovat. Vots a favor: Junts (3 regidors), PSC-CP , AED-ECG , ERC, PP i C's. En contra: Junts (1 regidor) 

20.- Aprovació de la justificació amb renúncia parcial de la subvenció exercici 2021 al Grup Municipal de Ciutadans Aprovat. Vots a favor: Junts (3 regidors), PSC-CP , AED-ECG , ERC, PP i C's. En contra: Junts (1 regidor) 

21.- Control d'òrgans de Govern

22.- Precs i preguntes