Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2022 > Sessió Pública Ordinària - 26 de gener de 2022

Sessió Pública Ordinària - 26 de gener de 2022

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 26 de gener de 2022 a les 21:00 hores, per tractar els assumptes que figuren al següent;

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. Aprovades per unanimitat. 

2.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2022. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP i AED-ECG. Abstenció: ERC, CUP-AMUNT, PP i C's. 

3.- Aprovació provisional del pressupost de l'Ajuntament de Piera exercici 2022. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP i AED-ECG. Abstenció: PP i C's. En contra: ERC i CUP-AMUNT

4.- Aprovació inicial de les bases reguladores específiques per l'atorgament de subvencions a entitats culturals, socials, juvenils, veïnals i de lleure. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP i AED-ECG. Abstenció: CUP- AMUNT, PP i C's. En contra: ERC

5.- Moció del o grup municipal d'ERC per aclarir la publicitat de les sessions plenàries.  Aprovat per unanimitat.  

6.- Control d'òrgans de Govern

7.- Precs i preguntes

  

Punt d'urgència: 

1. Moció per exigir que l'Ajuntament de Piera es responsabilitzi dels talls de subministraments bàsics en tot el territori de Piera. S'aprova la urgència per unanimitatEl punt queda aprovat  per unanimitat