Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2022 > Sessió Pública Ordinària - 27 de juliol de 2022

Sessió Pública Ordinària - 27 de juliol de 2022

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió  pública  ordinària a celebrar el proper dia 27 de juliol de 2022 a les 21:00hores, per tractar els assumptes que figuren al següent;

 

ORDRE DEL DIA;

 

1.- Presa de possessió de la Regidora Araceli Alcalde Repullo.

2.- Modificació de pressupost 9/2022 – Crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED, Jorge Bernues i PP. Abstenció: ERC i CUP-AMUNT

3.-Encomana de gestió informatitzada del padró d’habitants a la Diputació de Barcelona. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED, Jorge Bernues i PP. Abstenció: ERC i CUP-AMUNT

4.- Moció dels grups municipals del PSC, JUNTS PER PIERA, ERC, AED, PP i el Regidor Jorge Bernues Jorba per demanar que FGC no elimini els trens d’Igualada a Barcelona. Aprovat per unanimitat

5.- Control d’òrgans de Govern.

6.- Precs i preguntes.