Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2022 > Sessió Pública Ordinària - 28 de setembre de 2022

Sessió Pública Ordinària - 28 de setembre de 2022

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió  pública  ordinària a celebrar el proper  dia  28 de setembre de 2022 a les 21:00 hores, per tractar els assumptes que figuren al següent;

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. Totes les actes van ser aprovades per unanimitat, només amb una esmena a l'acte del 25 de maig de 2022

2.- Aprovació definitiva de la modificació de pressupost 9/2022 - crèdit extraordinari  i suplement de crèdit . Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED, PP, CUP - AMUNT i Jorge Bernues. Abstenció: ERC

3.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 5/2022. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED, ERC, PP i CUP - AMUNT. Abstenció: Jorge Bernues

4.  Aprovació del Compte General del Pressupost de l'exercici 2021. Aprovat per unanimitat

5.- Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars, plec de prescripcions tècniques i la convocatòria de la licitació per les obres d'arranjament per la renovació de l'asfalt de la carretera de Ca N'Aguilera, la carretera de Can Bou i el Camí Romeu de Piera. Aprovat per unanimitat

6.- Moció del grup municipal ARA és Demà per sumar-se a la xarxa de ciutats lliures del trànsit de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.  Aprovat per unanimitat

7.- Moción del grup municipal de PP contra la ocupació ilegal. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP (3) , Jorge Bernues i PP. En contra: PSC - CP (1), AED, ERC i CUP-AMUNT

8.- Moció del grup municipal d'ERC-Piera per exigir inversions pendents i millores al sistema de rodalies. Aprovat per unanimitat

9.- Moció del grup municipal d'ERC-Piera per l'amnistia i l'autodeterminació. Aprovat. Vots a favor: Junts, AED, ERC i CUP - AMUNT. En contra: PSC-CP, PP i Jorge Bernues. 

10.- Control d'òrgans de Govern

11.- Precs i preguntes