Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2022 > Sessió Pública Ordinària - 30 de març de 2022

Sessió Pública Ordinària - 30 de març de 2022

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 30 de març de 2022 a les 21:00 hores, per tractar els assumptes que figuren al següent;

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior. Aprovat per unanimitat

2.- Aprovació del Compte de gestió i recaptació tributs de l'any 2021 de l'ORGT. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP , AED-ECG, ERC, PP i C's. Abstenció: CUP-AMUNT

3.- Aprovació del Compte de gestió i recaptació multes de circulació de l'any 2021 de l'ORGT. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP , AED-ECG, ERC i C's. Abstenció: CUP-AMUNT i PP

4.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2022. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP i AED-ECG. Abstenció: ERC, PP, CUP-AMUNT i C's

5.- Modificació del reglament regulador de prestacions econòmiques de caràcter social. Aprovat per unanimitat

6.- Designació de jutge/essa de Pau substitut. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP , AED-ECG, ERC, PP i C's. Abstenció: CUP-AMUNT

7.- Moció presentada pels grups municipals JUNTS PER PIERA, PSC i ARA ÉS DEMÀ, per donar suport a les mesures contra l'exclusió financera. En aquesta moció s'adhereixen els partits d'ERC, PP i CUP - AMUNT. Aprovada per unanimitat

8.- Moció presentada pel grup municipal de CIUTADANS per a la traducció i publicació al castellà de tota la normativa, ordenança, reglament i estatuts de l'Ajuntament de Piera. Desestimada. Vots a favor: PP i C's. Abstenció: PSC-CP i AED-ECG. Vots en contra: Junts, ERC i CUP-AMUNT

9.- Moció presentada pel grup municipal de CIUTADANS para elaborar un plan de eliminación del cableado aéreo en Piera. Aprovada. Vots a favor: Junts, PSC-CP , AED-ECG, ERC, PP i C's. Vots en contra: CUP-AMUNT

10.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC en defensa del cànon de residus a Catalunya. Aprovada. Vots a favor: Junts, ERC, CUP-AMUNT.  Abstenció: AED-ECG, PP i C's. Vots en contra: PSC-CP 

11.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC sobre el Sàhara Occidental. Aprovada. Vots a favor: Junts, AED-ECG, ERC, C's i CUP-AMUNT.  Abstenció: PSC-CP i  PP

12.- Informe resum anual sobre el control intern 2021 

13.- Control d'òrgans de Govern

14.- Precs i preguntes