Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2023 > Sessió Pública Extraordinària - 2 de maig de 2022

Sessió Pública Extraordinària - 2 de maig de 2022

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió  pública  extraordinària a celebrar el proper  dia  02 de maig de 2023 a les 14:00 hores, per tractar els assumptes que figuren al següent;

 

ORDRE DEL DIA:

1.- Sorteig dels membres  de les meses electorals per a les Eleccions Municipals del dia 28 de maig de 2023