Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 30 MARÇ 2011

Sessió Pública Ordinària - 30 MARÇ 2011

Dimecres 30 de març de 2011 21.00h Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

Sessió Ordinària prevista que inclou una hora prèvia per atendre les preguntes dels assistents.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Unanimitat
2.- Aprovació definitiva del pressupost municipal pel 2011. Majoria Absoluta VF:ERCiPSC VC:CiUiPP
3.- Aprovació dels comptes de la gestió recaptatòria de l’organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2010. Unanimitat
4.- Aprovació del compte de gestió i  recaptació de multes de circulació de l’exercici 2010. Majoria Absoluta VF:ERC,PSCiPP Abst:CiU
5.- Aprovació definitiva del Projecte “Intervenció del camí Romeu. Adequació per al vianant i la bicicleta”. Majoria Absoluta VF:ERC,PSCiPP Abst:CiU
6.- Aprovació dels convenis per a l’execució del camí Romeu. Unanimitat
7.- Aprovació del projecte “Rotonda a la intersecció de la carretera B-224 i el carrer Balmes”. Majoria Absoluta VF:ERC,PSCiPP VC:CiU
8.- Acceptació d’ajuts i normativa del PUOSC per a l’actuació “Reconstrucció de carrers a Can Mata”. Unanimitat
9.- Aprovació de l’ordenança de civisme.Majoria Absoluta VF:ERC,PSCiPP VC:CiU
10.- Aprovació del Reglament de règim intern/Projecte d’autonomia del centre de l’Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases. Majoria Absoluta VF:ERC,PSCiCiU Abst:PP
11.- Aprovació de la nova proposta de delimitació de la trama urbana consolidada. Majoria Absoluta VF:ERC,PSC Abst:PP VC:CiU
12.- Aprovació del pla de sanejament del terme de Piera 2011-2025. Majoria Absoluta VF:ERC,PSCiPP Abst:CiU
13.- Aprovació del segon protocol addicional al conveni de 22 de setembre de 2008 per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Piera. Majoria Absoluta VF:ERC,PSCiCiU Abst:PP
14.- Aprovació dels annexos pel 2011 al conveni de prestació de serveis socials amb el Consell Comarcal de l’Anoia. Unanimitat
15.- Aprovació del conveni urbanístic en el marc del PAU 12. Unanimitat
16.- Aprovació del conveni de col·laboració amb l’associació de Dones amb Empenta. Unanimitat
17.- Aprovació del conveni de col·laboració amb Creu Roja Anoia. Unanimitat
18.- Assumpció de les despeses de defensa jurídica dels càrrecs públics. Unanimitat
19.- Adhesió al pacte d’alcaldes per la reducció del CO2 i la promoció de les energies renovables. Unanimitat
20.- Moció en favor que el govern reguli un procediment que garanteixi el secret de vot a les persones amb discapacitat visual a les properes eleccions municipals. Unanimitat
21.- Moció en favor de la necessitat de reformar el mercat hipotecari. Unanimitat
22.- Moció del grup municipal de CIU de suport a acció cultural del país valencià i a la arribada de les emissions de TV3 al país valencià. Unanimitat
Moció d'urgència (Unanimitat) en favor de celebrar el 80è aniversari de la 2a República. Majoria Absoluta VF:ERC,PSCiCIU Abst: Montse de Torres (CiU), Ma Josep Escuin (PSC) i PP.
23.-
Control d’òrgans de govern.   
24.- Precs i preguntes.

http://www.viladepiera.cat/actualitat/noticies/dissabte-la-festa-de-l-oli