Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Extraordinària - 11 JULIOL 2007

Sessió Pública Extraordinària - 11 JULIOL 2007

Dimecres 11 de juliol de 2007 21:00h Sala d'Actes de l'Ajuntament de Piera

Primer Ple, en sessió extraordinària, del nou govern que encapçala l'alcaldessa Josefina Altarriba amb durada de poc més d'una hora i l'assistència del voltant de 40 persones.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

VF:Vots a favor Abst:Abstenció VC:Vots en contra

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior. Unanimitat
2.- Establiment de la periodicitat de les sessions del Ple. Unanimitat
3.- Delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern Local. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/CiU VC:PP
4.- Creació i composició de les Comissions Informatives permanents. Unanimitat
5.- Nomenament de representants en òrgans col·legiats. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/PP VC:CiU
6.- Designació de representants en consorcis i mancomunitats. Unanimitat
7.- Determinació, nombre, característiques i retribucions dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial.
Majoria Absoluta VF:PSC/ERC VC:CiU/PP
8.- Determinació, nombre, característiques i retribucions del personal eventual. Unanimitat
9.- Modificació del Reglament Orgànic Municipal. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC Abst:CiU VC:PP
10.- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia sobre nomenament de Tinents d'Alcalde, membres de la Junta de Govern Local i delegacions.