Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 24 SETEMBRE 2008

Sessió Pública Ordinària - 24 SETEMBRE 2008

Dimecres 24 de setembre de 2008 21:00h Sala d'Actes de l'Ajuntament de Piera

Sessió ordinària prevista per obrir el nou curs polític i penúltima de l'any. Després d'atendre els veïns de Can Bonastre durant l'hora prèvia, no queda ningú de públic per intervenir en el final de la sessió.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

VF:Vots a favor Abst:Abstenció VC:Vots en contra

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. Unanimitat
2.- Informe de la compatibilitat de la segona activitat de la Sra. Regidora Josefa Escuin. VF:PSC,ERC i CiU VC:PP
3.- Ratificació de l'acord núm. 36 de la JGL de data 04.08.2008 sobre sol•licitud de subvenció per a actuacions de millora paisatgística. Unanimitat
4.- Aprovació del compte general del pressupost de l'exercici 2007. Unanimitat
5.- Elecció del jutge de pau titular i substitut. Unanimitat
6.- Aprovació nou conveni de col•laboració amb l'ACA per l'abastament d'aigua. Unanimitat
7.- Aprovació del conveni de col•laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sobre el servei de transport de viatgers. Unanimitat
8.- Aprovació del conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i l'Autoritat del Transport Metropolità, Ferrocarrils de la Generalitat i l'empresa Montferri Hermanos, S.L., per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Piera. Unanimitat
9.- Moció contra el tancament dels consultoris locals de Piera. Retirada
10.- Control d'òrgans de govern.
Moció d'urgència conjunta (Unanimitat) Sobre una reforma de finançament local i en defensa de la suficiència i l'autonomia en el finançament dels serveis locals. Unanimitat
11.- Precs i preguntes.