Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 26 MARÇ 2008

Sessió Pública Ordinària - 26 MARÇ 2008

Dimecres 26 de març de 2008 20:00h Sala d'Actes de l'Ajuntament de Piera

La Sessió Ordinària d'aquest mes de març comença una hora abans per donar pas, en primer lloc, a les intervencions del públic, aquesta vegada amb mig centenar de persones. Una fórmula que vol fomentar la participació ciutadana a l'inici de la sessió que inicia a partir de les 21h. Al final, la sessió acaba al punt de la mitjanit.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

VF:Vots a favor Abst:Abstenció VC:Vots en contra:
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.Unanimitat
2.- Ratificació del decret d'Alcaldia de 12/02/08 sobre aprovació del conveni de col·laboració per a la gestió del pacte territorial per a l'ocupació de l'Anoia per el període 2007-2011.Unanimitat
3.- Ratificació de l'acord núm. 37 de la JGL de data 25/02/2008 sobre registre de necessitats Xarxa Barcelona.Unanimitat
4.- Aprovació definitiva del pressupost general de l'exercici 2008. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC VC:CiU/PP
5.- Aprovació del compte de recaptació de l'exercici 2007. Unanimitat
6.- Aprovació del compte de la gestió de multes per infraccions de circulació de trànsit de l'exercici 2008. Unanimitat
7.- Acceptació dels ajuts per a la llar d'infants municipal. Unanimitat
8.- Aprovació del conveni de col·laboració amb Font-Galí, S.L. per a la realització del servei de recollida d'animals. Unanimitat
9.- Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Associació Dones amb Empenta. Unanimitat
10.- Aprovació del conveni urbanística entre Cubic 2000, S.L., Tres por Siete Veintiuno S.L. i els Srs. Josep Mª Romeu i Rafael Tomico i que ha de formar part de la documentació del Pla Parcial AI-47 El Bedorc. Unanimitat
11.- Aprovació de l'alteració de la qualitat jurídica d'un bé situat al sector industrial AI-45/I Unanimitat
12.- Adjudicació del concurs per a l'adquisició d'una màquina retroexcavadora. Unanimitat
13.- Adjudicació de la subhasta per a l'adjudicació de les obres "Adequació de La Plaça de l'Ajuntament".
Majoria Absoluta VF:PSC/ERC VC:CiU/PP
Moció d'Urgència en suport als actes de commemoració de la 2a República: Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/CiU Abst:PP
14.- Control d'òrgans de govern
15.- Precs i preguntes.