Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 26 SETEMBRE 2007

Sessió Pública Ordinària - 26 SETEMBRE 2007

Dimecres 26 de setembre de 2007 21:00h Sala d'Actes de l'Ajuntament de Piera

Comença el curs polític amb el segon Ple Ordinari de la legislatura i un total de 14 punts. Al voltant d'una quarentena de persones assisteixen com a públic. La sessió arriba passada la mitjanit amb la intervenció d'una part dels assistents.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

VF:Vots a favor Abst:Abstenció VC:Vots en contra

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. Unanimitat
2.- Aprovació de les dues festes locals per el 2008 Unanimitat
3.- Aprovació de l'expedient número 6 de modificació de crèdits en el pressupost general vigent. Unanimitat
4.- Aprovació de l'ordenança reguladora de la col·locació d'antenes, aparells de climatització i altres elements assimilables a les façanes. Unanimitat
5.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el futbol base sala Can Claramunt. Unanimitat
6.- Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Aula municipal de Música Maria Escolà i Cases. Unanimitat
7.- Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Associació Esplai Cultural Pierestiu. Unanimitat
8.- Aprovació del contracte d'arrendament amb opció a compra d'una nau industrial per a la brigada municipal.
Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/PP VC:CiU
9.- Aprovació del plec de clàusules administratives per a l'adjudicació per concurs del projecte modificat número 0 projecte desglossat 1.3 Abastament en alta ramal 1 fase 1. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/PP VC:CiU
10.- Aprovació del plec de clàusules administratives per a l'adjudicació per concurs del projecte modificat número 0 projecte desglossat 1.3 Abastament en alta ramal 1 fase 2. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/PP VC:CiU
11.- Aprovació del plec de clàusules administratives per a l'adjudicació per concurs del projecte desglossat 1.3 Abastament en alta ramal 1 fase 3. Unanimitat
12.- Moció del grup municipal del Partit Popular de Piera per a l'establiment d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text. Retirada
13.- Control d'òrgans de govern.
14.- Precs i preguntes.