Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 28 NOVEMBRE 2007

Sessió Pública Ordinària - 28 NOVEMBRE 2007

Dimecres 28 de novembre de 2007 21:00h Sala d'Actes de l'Ajuntament de Piera

Última Sessió Ordinària de l'any amb un total de 23 punts. El Ple va durar fins passada la mitjanit, i els dos grups de l'oposició no van fer ús del torn de precs i preguntes per donar pas a la vintena de persones que hi havia de públic. Alguns d'ells van intervenir amb preguntes i propostes.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

VF:Vots a favor Abst:Abstenció VC:Vots en contra:
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. Unanimitat
2.- Ratificació de l'acord núm. 21 de la Junta de Govern Local de 22-10-07 sobre sol·licitud de la subvenció per a actuacions de millora paisatgística. Unanimitat
3.- Modificació del Reglament Orgànic Municipal. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/PP Abs:CiU
4.- Aprovació de l'expedient núm. 7 de modificació de crèdits en els pressupost general vigent. Unanimitat
5.- Al·legacions al Pla Territorial de les comarques centrals. Unanimitat
6.- Sol·licitud de canvi de destinació dels ajuts del PUOSC de l'exercici 2007. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC Abs:CiU/PP
7.- Aprovació del conveni de cessió de documentació de l'arxiu de la família de España. Unanimitat
8.- Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Associació Diarama, associació sociocultural. Unanimitat
9.- Alteració de la qualificació jurídica de part d'un terreny situat al sector industrial AI-45/I.
Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/PP Abs:CiU
10.- Aprovació inicial del reglament regulador del servei del taxi. Unanimitat
11.- Aprovació de ordenança municipal sobre la tinença d'animals domèstics. Unanimitat
12.- Adjudicació del concurs del "Projecte modificat 0 del projecte desglossat 1.3 Abastament en alta des del dipòsit de Can Bonastre al municipi de Piera. Ramal 1 fase 1". Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/PP Abs:CiU
13.- Adjudicació del concurs del "Projecte modificat 0 del projecte desglossat 1.3 Abastament en alta des del dipòsit de Can Bonastre al municipi de Piera. Ramal 1 fase 2". Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/PP Abs:CiU
14.- Adjudicació del concurs del "Projecte desglossat 1.3 Abastament en alta des del dipòsit de Can Bonastre al municipi de Piera. Ramal 1 fase 3". Unanimitat
15.- Aprovació del plec de clàusules particulars per a l'adjudicació per concurs del projecte "Adequació plaça de l'Ajuntament".
Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/PP Abs:PP VC:CiU

16.- Aprovació del plec de clàusules particulars per a l'adjudicació per concurs del servei de neteja de les escoles públiques.
Unanimitat
17.- Aprovació del plec de condicions particulars per a l'adquisició per concurs d'una màquina retroexcavadora per al servei de la brigada d'obres. Unanimitat
18.- Aprovació inicial del Pla Parcial Industrial AI-47 Bedorc. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC Abs:CiU/PP
19.- Moció de suport al Correllengua 2007. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/CiU Abs:PP
20.- Moció en relació a l'aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya pel transport escolar no obligatori.
Unanimitat
21.- Moció en defensa de la qualitat ambiental del Riu Anoia. Unanimitat
22.- Control d'òrgans de govern.
Moció d'Urgència (presenta CiU) sobre el desenvolupament del projecte de la variant Desestimada VC:PSC/ERC VF:CiU/PP
23.- Precs i preguntes.