Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 29 JULIOL 2009

Sessió Pública Ordinària - 29 JULIOL 2009

Dimecres 29 de juliol de 2009 21.00h Sala d'Actes de l'Ajuntament de Piera

Sessió Ordinària prevista que inclou una hora prèvia per atendre les preguntes dels assistents.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Unanimitat
2.- Ratificació de l'acord núm. 25 de la JGL de 08-06-2009 sobre aprovació del Conveni marc amb el Consorci per a la Normalització Lingüística. Unanimitat
3.- Ratificació de l'acord núm. 27 de la JGL de 08-06-2009 sobre aprovació del conveni amb l'Associació CEPS. Majoria Absoluta VF:PSC ERC PP Abst:CiU
4.- Ratificació de l'acord núm. 21 de la JGL de 22-06-2009 sobre aprovació de les festes locals. Unanimitat
5.- Aprovació del Protocol addicional al conveni formalitzat el 22-09-2008 amb el DPTOP, l'ATM, FGC i l'empresa Montferri Hermanos, S.L. per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Piera. Unanimitat
6.- Aprovació del conveni amb la Companyia d'Aigües Anoia per a la instal·lació d'una antena. Unanimitat
7.- Aprovació de l'expedient número 3 de modificació de crèdits en el pressupost general vigent. Majoria Absoluta VF:PSC ERC Abst:CiU PP
8.- Modificació de l'ordenança fiscal de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Unanimitat
9.- Modificació de l'acord d'imposició i ordenació de les contribucions especials per a l'execució del projecte d'urbanització del carrer Onze de Setembre. Majoria Absoluta VF:PSC ERC Abst:CiU PP
10.- Aprovació inicial del Pla Parcial Residencial AR-54 El Bedorc. Majoria Absoluta VF:PSC ERC PP Abst:CiU
11.- Aprovació del Text refós del Pla Parcial Industrial AI-47 El Bedorc. Majoria Absoluta VF:PSC ERC Abst:CiU PP
12.- Aprovació definitiva del projecte modificat del projecte d'urbanització de Can Bonastre. Majoria Absoluta VF:PSC ERC PP Abst:CiU
13.- Adhesió a la iniciativa per a promoure la instauració del dia de l'esport a Europa. Unanimitat
14.- Moció a favor de declarar la Festa de Sant Joan com a festa nacional dels països catalans. Majoria Absoluta VF:PSC ERC CIU(4) Abst:CiU(1) PP
15.- Moció reiterant la sol·licitud d'elaboració i aprovació del pla territorial parcial del Penedès. Majoria Absoluta VF:ERC CIU PP Abst:PSC
16.- Moció sobre la situació de la pagesia professional catalana de la Unió de Pagesos de Catalunya. Unanimitat
17.- Control d'òrgans de govern.
18.- Precs i preguntes.