Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 30 GENER 2008

Sessió Pública Ordinària - 30 GENER 2008

Dimecres 30 de gener de 2008 21:00h Sala d'Actes de l'Ajuntament de Piera

Primer Ple de l'any 2008. Veïns, majoritàriament de Can Claramunt, Can Canals i el Portell, omplen la Sala d'actes.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

VF:Vots a favor Abst:Abstenció VC:Vots en contra
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Unanimitat
2.- Ratificació de l'acord núm. 15 de la JGL de 10-12-07 sobre modificació del procediment de contractació del "Projecte d'adequació de la plaça de l'Ajuntament". Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/PP Abst:CiU
3.- Ratificació de l'acord número 30 de la JGL de 17-12-07 sobre sol·licitud d'ajuts al PUOSC 2008-2012. Unanimitat
4.- Informe sobre la compatibilitat en el càrrec del Sr. Regidor Josep Mª Romeu i Gustems. Unanimitat
5.- Informe sobre la compatibilitat en el càrrec de la Sra. Regidora Marta Giménez i Alonso. Unanimitat
6.- Inici de l'expedient de delimitació del terme de Piera. Unanimitat
7.- Distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya 2007 per a entitats supramunicipals. Unanimitat
8.- Aprovació del pressupost general per al 2008. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC VC:CiU/PP
9.- Aprovació inicial de les tarifes del servei de taxi a Piera. Unanimitat
10.- Informe sobre les tarifes d'aigua d'IPSA. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC VC:CiU/PP
11.- Aprovació dels convenis amb la Diputació de Barcelona sobre col·laboració en suport tècnic i jurídic per a la redacció del projecte d'intervenció integral al nucli antic. Unanimitat
12.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de l'Anoia per al finançament del servei de transport escolar. Unanimitat
13.- Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la col·locació d'antenes, aparells de climatització i altres elements assimilables a les façanes. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC Abst:CiU/PP
14.- Moció per ampliar el Camí Romeu (CiU). Desestimada VC:PSC/ERC VF:CiU/PP
15.- Moció per tal d'accelerar les tramitacions per la construcció del nou CEiP a Can Claramunt (CiU).
Desestimada VC:PSC/ERC VF:CiU/PP
16.- Moció sobre la falta d'actuació del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en l'execució de la connexió de la carretera B-224 i la B-231 (CiU). Majoria Absoluta VF:ERC/CiU/PP Abst:PSC
17.- Control d'òrgans de govern.
18.- Precs i preguntes.