Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 31 MARÇ 2010

Sessió Pública Ordinària - 31 MARÇ 2010

Dimecres 31 de març de 2010 21.00h Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

Sessió Ordinària prevista que inclou una hora prèvia per atendre les preguntes dels assistents.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Unanimitat
2.- Ratificació del Decret d’Alcaldia de 12 de febrer de 2010 sobre compareixença en el recurs de cassació contra la Sentència 1179/2009.
Unanimitat
3.- Ratificació de l’acord núm. 25 de la Junta de Govern Local de 01/03/2010 sobre sol·licitud d’ajuts per a actuacions de dinamització econòmica. Unanimitat
4.-.Ratificació de l’acord núm. 23 de la Junta de Govern Local de 01/02/2010 sobre aprovació de conveni sobre justícia juvenil. Unanimitat
5.- Aprovació de la incorporació de l’ajuntament de la Pobla de Claramunt al consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació d’Igualada. Unanimitat
6.- Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les autoritzacions i funcionament de les terrasses del terme municipal de Piera. Unanimitat
7.- Aprovació del compte de la gestió recaptatòria de l’exercici 2009. Majoria Absoluta VF:ERC/PSC i PP Abst:CiU
8.- Aprovació del compte de la gestió recaptatòria de multes de trànsit de l’exercici 2009. Unanimitat
9.- Canvi de denominació del nucli “El Badorc” per “El Bedorc” i rectificació del nom del carrer “El Figarot” per “El Figuerot”. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/CiU(4)/PP VC:CiU(1)
10.- Aprovació del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l’ADF sobre el funcionament del Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals de l’any 2010. Unanimitat
11.- Aprovació de la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada als efectes de l’aplicació del Decret-Llei 1/2009, de 22 de desembre. Majoria Absoluta VF:ERC i PSC VC:CiU i PP
12.- Autorització temporal al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de l’ús de les antigues Flandes per a la ubicació de la SES. Unanimitat
13.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació de la gestió del servei d’acolliment diürn al centre de dia municipal. Unanimitat
14.- Moció per a celebrar el 79è Aniversari de la II República. Majoria Absoluta VF:ERC/PSC i CiU Abst:PP
15.- Control d’òrgans de govern.
16.- Precs i preguntes.