Portada > Avís legal

Avís legal

Avís legal

Tots els continguts d'aquest lloc web, incloent-hi els textos, imatges, àudio, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l'Ajuntament de Piera o de tercers que han autoritzat el seu ús a aquest Ajuntament.

Els continguts estan a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven la possibilitat d'iniciar accions legals per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquest material.

Política de privacitat

Les pàgines de Tràmits on lineels formularis, la seu electrònica i el Butlletí electrònic del lloc web de l'Ajuntament de Piera demanen a les persones usuàries que facilitin dades de caràcter personal, que seran integrades en els corresponents fitxers municipals.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'Ajuntament de Piera garanteix que el tractament d'aquestes dades serà exclusivament per a la realització del tràmit o inscripció corresponents per part del Servei competent per a la seva resolució, així com la confidencialitat de les dades personals facilitades.

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades de caràcter personal es podran exercir per sol·licitud presentada al Departament de Registre d’Entrades de l'Ajuntament de Piera, situat a la planta baixa de la Casa de la Vila.

De conformitat amb l'article 6.2 de la Llei orgànica 15/1999, l'Ajuntament resta facultat per a demanar a altres administracions públiques dades personals, tributàries, de Seguretat Social o altres relatives a les persones que formalitzen el tràmit, necessàries per a verificar els requisits i barems previstos en la normativa sobre admissió d'alumnes.