Portada > Carnaval > Carnaval 2017

Carnaval 2017

Cap de setmana de Carnaval
Cap de setmana de Carnaval
Cap de setmana de Carnaval
Cap de setmana de Carnaval
Carnaval 2016
Carnaval 2016

Carnaval 2017

Divendres 24 de febrer

A les 16.45 Rua de l'escola bressol El Gall Mullat (oberta a al participació de tothom). Final de festa a la Nau de Cal Sanahuja amb animació i xocolatada

Dissabte 25 de febrer

A les 19 h Rua de Carnaval, amb desfilada de carrosses i comparses.

Recorregut: Concentració de carrosses i comparses al parc del Gall Mullat i sortida en comitiva cap al c. Piereta fins a la pl. de la Creu i gir pel carrer Folch i Torres fins a la Nau de Cal Sanahuja, on es llegirà el pregó, es lliuraran els premis i es farà una gran festa brasilera

Novetats: El Rei Carnestoltes encapçalarà la rua, acompanyat d'un grup de ballarins amb coreografies brasileres. Davant l'antic CAP (c. Piereta) hi haurà un escenari amb el jurat. En aquest punt les colles faran l'actuació principal

Animeu-vos a participar! Premis a les 2 millors carrosses i comparses. Inscripcions a (Necessites javascript per veure aquest correu-e) o a l'Ajuntament de Piera

Diumenge 26 de febrer

A les 17.30 h Carnaval infantil a la Nau de Cal Sanahuja. Desfilada dels infants, animació amb les Pallasses Pallusses i xocolatada per a tothom

Dimecres 1 de març

A les 20 h Enterrament de la sardina. Amb comitiva fúnebre i sardinada popular a la plaça del Peix

Bases reguladores per a la concessió dels Premis de la Rua de Carnaval 2017

 

1. Objecte

La Junta de Govern Local, a proposta de la regidoria de Cultura, convoca el Concurs de la Rua de Carnaval 2017, amb la finalitat d'incentivar la participació a la rua que tindrà lloc el dissabte 25 de febrer de 2017, i fomentar la creativitat i la cohesió dels diferents grups que hi participen.

2. Participants

2.1. S'estableixen dues modalitats per participar a la Rua de Carnaval d'enguany: carrosses i comparses.

2.2. Poden participar al concurs de carrosses i comparses totes aquelles entitats registrades al Registre d'Entitats Municipals i/o grups que compleixin els requisits i que hagin fet la inscripció prèviament.

2.3. Només es podrà participar en una modalitat.

3. Requisits

3.1. Modalitat carrosses

a) Es considerarà una carrossa el conjunt de la plataforma decorada d’un mínim de 2,5 metres de llarg per 1,5 d’amplada, sense comptar la tracció.

b) Els vehicles de tracció juntament amb les plataformes hauran de tenir una llargada màxima d'11 metres.

c) Per participar en aquesta modalitat serà necessari disposar d'un vehicle motoritzat que disposi d'uns elements decoratius propis, així com un mínim de 10 persones disfressades adequadament a l'estil de la carrossa.

d) Les carrosses hauran de disposar d'un extintor i les mesures per garantir la seguretat dels participants.

3.2. Modalitat comparses

a) Per participar en aquesta modalitat serà necessari formar un grup de com a mínim 15 persones disfressades fent referència al mateix tema.

3.3. Està prohibida la utilització de qualsevol tipus d'element pirotècnic, així com objectes amb flama, torxes, etc.

3.4. Totes les carrosses i comparses han de nomenar un responsable, que serà el coordinador entre l’organització i la carrossa i/o comparsa. A aquest responsable se li facilitaran les normes de funcionament de la rua i se li farà entrega de l'identificador numèric que hauran de portar visible el dia de la Rua.

4. Inscripció

4.1. El termini d'inscripció comença l'endemà de la publicació d'aquestes bases al tauler d'edictes de l'Ajuntament, i finalitza el dimecres 22 de febrer de 2017.

4.2. Les carrosses i comparses que es presentin hauran de presentar la sol·licitud d'inscripció a través del registre de l'Ajuntament.

4.3. Les carrosses i/o comparses que no s'hagin inscrit al concurs dins el termini assenyalat, i ho facin fora de termini, no podran optar a cap premi de concurs, però sí que podran participar col·locant-se al final de la Rua.

5. Premis

5.1. Premis i categories:

a) Modalitat carrosses.

- Primer premi a la millor carrossa dotat amb 200 euros.

- Segon premi a la millor carrossa dotat amb 150 euros.

b) Modalitat comparses.

- Primer premi a la millor comparsa dotat amb 100 euros.

- Segon premi a la millor comparsa dotat amb 50 euros.

c) Participació.

- La resta de carrosses i/o comparses degudament inscrites tindran un premi a la participació de 40 euros.

5.2. No s’atorgarà més d’un premi per carrossa i/o comparsa. I el jurat podrà declarar desert algun dels premis.

5.3. Aquests imports estaran sotmesos als impostos o retencions vigents segons llei, llevat d'exempció concedida per l’òrgan competent de l’administració tributària.

5.4. El perceptor del premi serà la persona física o l'entitat que consti a la instància entrada per registre com a titular de la carrossa i/o comparsa.

5.5. Per tal de fer efectiu el pagament del premi, totes les persones físiques o entitats premiades hauran d’entrar a registre el full de dades bancàries que l’organitzador facilitarà la setmana posterior al veredicte a fi i efecte que es pugui fer el pagament mitjançant transferència bancària.

6. Desenvolupament de la Rua i el Concurs de carrosses i comparses

6.1. L'organització confirmarà la participació a la Rua, un cop validada la informació rebuda per part de les persones o entitats interessades.

6.2. L’ordre de desfilada el marcaran els organitzador segons ordre d’entrada per registre i necessitats de l’organització. Tanmateix, l’organització es reserva la facultat de modificar sobre la marxa l’ordre de la desfilada per raons tècniques. Les carrosses i/o comparses que presentin la sol·licitud fora de termini se situaran al final de la Rua, segons indicacions de l'organització.

6.3. L’organització lliurarà un element identificatiu a cada comparsa, que haurà de ser col·locat en un lloc visible per tal de facilitar la valoració del jurat.

6.4. L'organització facilitarà a les carrosses un generador, un equip de so, dos focus i un sac de confeti.

6.5. El jurat estarà format per 4 membres:

- 2 representants de l'Ajuntament de Piera

- 2 representants vinculats al món de la cultura i/o professionals de diferents disciplines artístiques (disseny, arts plàstiques, arts escèniques, etc.)

Les persones participants del concurs no podran ser membres del jurat.

6.6. Aquelles carrosses que, a criteri de l’organització, no compleixin els mínims, seran considerades com a comparses.

6.7. El jurat pot resoldre tots els dubtes interpretatius referits a aquestes bases segons el seu lliure criteri, sense que en cap cas es pugui modificar el seu contingut.

6.8. En cap cas es permetran actituds incíviques i/o ofensives en el transcurs de la Rua. Aquestes suposaran la desqualificació i expulsió de la Rua.

6.9. La participació en el concurs de carrosses i comparses pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se'n deriven, així com els preceptes continguts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament i l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Piera (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 d'octubre de 2011).

7. Criteris de valoració i veredicte

7.1. Els criteris de valoració del jurat seran:

a) Per la modalitat de carrosses

- La creativitat, originalitat i la qualitat artística de les carrosses.

- La creativitat del vestuari.

- L'ambient musical i la coreografia durant la Rua.

b) Per la modalitat de comparses

- La creativitat del vestuari.

- L'ambient musical i la coreografia durant la Rua.

7.2. Per cada participant i criteri se li assignarà una puntuació on el mínim serà 1 punt i el màxim serà el nombre de carrosses o comparses participants segons la modalitat. No és podrà assignar la mateixa puntuació a dues carrosses o comparses per un mateix criteri.

7.3. El jurat valorarà especialment la utilització de materials de rebuig, reutilitzables o reciclats, tant en el vestuari com en la decoració de la carrossa.

7.4. El veredicte i el nom de les carrosses i comparses guanyadores es donarà a conèixer la mateixa nit una vegada finalitzada la Rua. L'atorgament i el lliurament dels premis s'efectuarà a partir de l'acta i el veredicte emès pel jurat del concurs ratificada posteriorment per la Junta de Govern Local.

8. Consultes o dubtes

Per a més informació es pot consultar el web www.viladepiera.cat/carnaval2017, o bé contactar amb el Servei de Cultura de l'Ajuntament de Piera, al carrer la Plaça 16 1r pis, per via telefònica al 93 778 82 00, o per correu electrònic a (Necessites javascript per veure aquest correu-e).

9. Infraccions i sancions

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei General de Subvencions, en el Títol IV de la Ordenança General de Subvencions Piera.

10. Règim jurídic supletori

En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de subvencions de l'Ajuntament de Piera, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i demés legislació concordant.

Vídeo promocional Carnaval 2017