Concurs de Teatre

Bases del XXXIX Concurs de Teatre Amateur

1r- Podran prendre part en aquest CONCURS, tots els elencs teatrals, els components dels quals, inclosos els seus directors, siguin exclusivament AMATEURS.

2n- El CONCURS començarà el dissabte 26 de setembre, i acabarà el dissabte 28 de novembre de 2015.

3r- Les representacions es portaran a terme els dissabtes 26 de setembre, 3, 10, 17 , 24 i 31 d’octubre i el 7, el 14, el 21 i el 28 de novembre, en sessió de nit, a les 21.30 hores, al Teatre FOMENT DE PIERA, carrer de la plaça núm. 19.

4t- Les inscripcions es podran efectuar mitjançant FULL D'INSCRIPCIÓ, degudament emplenat, al Delegat de la Comissió Organitzadora, Sr. Jaume Viladoms i Poch, C/ Sant Cristòfol, núm. 57, telèfon: 93 776 05 36, 08784 - Piera (comarca de l'Anoia), acceptant la seva recepció amb data de correus fins al divendres dia 14 d'agost de 2015, data en què es donarà per acabat el termini d'inscripció. O a través del formulari disponible a la pàgina web municipal.

5è- En efectuar la inscripció, cadascun dels grups proposarà dues obres teatrals en català, castellà o bilingüe, indicant al mateix temps l'ordre de preferència. Les esmentades obres han d'ésser degudament autoritzades pel seu autor. La Comissió Organitzadora, triarà la que obligatòriament l'elenc concursant haurà de representar.

6è- Amb el full d'inscripció, els grups enviaran un breu historial de la companyia, títol i autor de l’obra escollida, la sinopsis, el repartiment de l'obra, i una fotografia del grup.

7è- Una Comissió nomenada a l'efecte, procedirà a la selecció d'elencs i comunicarà tot seguit el resultat. Així mateix, a les companyies acceptades, se'ls indicarà el lloc, el dia i l'hora assenyalada per concretar l'ordre d'actuacions. En cas de no arribar a un acord, es procedirà al sorteig, que tindrà lloc el diumenge 6 de setembre a les 12 h, al Teatre Foment.

8è- El muntatge escènic anirà a càrrec dels grups que actuïn, que tindran a la seva disposició dos ponts de llum i equip de so. L’organització ofereix l’equip bàsic de llum i so. Els micròfons sense fil van a càrrec de la companyia, tot i que els poden demanar a la mateixa empresa que sonoritza el teatre.
Cal tenir en compte que les mides de l'escenari són: 7 metres de boca per 7 metres de fondària. Hi ha teler per a poder-hi penjar decorats. El teatre disposa de cambra negra. El corrent elèctric és del voltatge de 220 i 380. Caldrà assumir els desperfectes ocasionats.

Els DECORATS, VESTUARI, OBJECTES PERSONALS I SECUNDARIS aniran a càrrec dels GRUPS ACTUANTS.

9è- Les despeses dels DRETS D'AUTORS i tots els altres impostos aniran a càrrec de la Comissió Organitzadora (fins a 200 € per obra).

10è- Només tindran entrada a l'escenari, durant el decurs de les representacions, aquelles persones que prèviament i per identificació acreditin que formen part dels grups actuants. L'entrada a la sala d'espectacles serà sempre mitjançant localitat adquirida a la taquilla.

11è- El Jurat Qualificador estarà constituït per diverses persones vinculades molt directament al món del Teatre.

12è- El veredicte del Jurat serà inapel·lable. Qualsevol contingència no contemplada en aquestes bases serà resolta pel Jurat, sense dret a reclamació, així com aquelles alteracions que les circumstàncies ho aconsellin, cosa de la qual s'informarà oportunament als elencs participants.

13è- Per deferència a l'acte de cloenda i a fi de no desmerèixer la seva importància es podrà delegar l'entrega de premis a altres persones del grup teatral.

14è- Es concediran els següents PREMIS I TROFEUS:

PREMIS
Primer.- Del Molt Il·lustre Ajuntament de la Vila de Piera, al grup classificat en primer lloc.
Segon.- De la Societat Foment de Piera, al grup classificat en segon lloc.
Tercer.- De la regidoria de Cultura, al grup classificat en tercer lloc.

Trofeus a les següents categories:
Direcció, Memorial «Joan Quintana»
Millor actriu
Millor actor
Millor actriu de repartiment
Millor actor de repartiment
Millor musical (nou)
Presentació escènica, «Memorial Paco Villares»
Votació popular, Memorial «Ramon Mora»
El Jurat Qualificador es reserva el dret d’atorgar els accèssits que cregui oportuns.

Tots els grups participants rebran la quantitat de 500 euros com a premi de PARTICIPACIÓ, que es lliuraran en l’acte de cloenda del CONCURS, que tindrà lloc el dissabte 16 de gener de 2016, a les 21.30 h, en el decurs d’un SOPAR D’AMISTAT.