Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2019 > Sessió Pública Ordinària - 25 de setembre de 2019

Sessió Pública Ordinària - 25 de setembre de 2019

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 25 de setembre de 2019 a les 21 hores, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. S'aprova per unanimitat.

2.- Establiment de les dotacions econòmiques a grups polítics. S'aprova per unanimitat.

3.- Proposta de creació de la comissió permanent de seguretat i civisme. S'aprova per unanimitat.

4.- Aprovació per part de l’Ajuntament de Piera de la creació del nou Institut Escola. Vots a favor: ERC i Junts. Abstenció: PSC-CP, Cs, AED-ECG i PP. Vots en contra: CUP-AMUNT.

5.- Ratificació acord JGL d'aprovació de les Festes Locals a Piera any 2020. S'aprova per unanimitat.

6.- Moció en suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament al mediterrani. Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, AED-ECG, CUP-AMUNT. Abstenció: Cs. Vots en contra: PP.

7.- Moció en defensa del sector de la vinya com element dinamitzador del territori. Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, Cs, AED-ECG, CUP-AMUNT. Abstenció: PP.

8.- Moció del grup municipal Ara es Demà per fomentar la sostenibilitat de l'aigua de Piera. S'aprova per unanimitat.

9.- Moció d'urgència conjunta d'ERC, Junts i CUP-Amunt davant la repressió de l'Estat Espanyol i amb solidaritat amb les 9 independentistes detingudes el 23 de setembre. Vots a favor: ERC, Junts, AED-ECG, CUP-AMUNT. Vots en contra: PSC-CP, Cs, PP.

10.- Control d'òrgans de Govern.

11.- Precs i preguntes.

 A continuació podeu escoltar-ne l'àudio: