Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2019 > Sessió Pública Ordinària - 27 de novembre de 2019

Sessió Pública Ordinària - 27 de novembre de 2019

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 27 de novembre de 2019 a les 21 hores, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. S'aprova per unanimitat. A excepció de l'acta del 16 d'octubre de 2019, on Cs s'absté.

2.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 4/2019. Vots a favor: ERC i Junts. Abstenció: CUP-AMUNT, Cs i PP. Vots en contra: PSC-CP i AED-ECG.

3.- Modificació de plantilla de personal 2019 de l'Ajuntament de Piera. Vots a favor: ERC i Junts. Vots en contra: PSC-CP, CUP-AMUNT, AED-ECG, Cs i PP. 

4.- Recuperació de l'immoble de l'antic CAP del c/Piereta. Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, PP i Cs. Abstenció: CUP-AMUNT i AED-ECG.

5.- Moció del grup municipal Cs per la condemna de la violència i el terrorisme en democràcia. Vots a favor: Cs i PP. Abstenció: PSC-CP. Vots en contra: ERC, Junts, CUP-AMUNT i AED-ECG.

6.- Moció del grup municipal PP sobre el control i erradicació de les plagues per a mantenir la higiene i la salubritat del nostre municipi. S'aprova per unanimitat.

7.- Moció del grup municipal PP sobre la petició de la retirada de la foto de Puigdemont de la Sala de Plens de l'Ajuntament. Vots a favor: PSC-CP, Cs i PP. Vots en contra: ERC, Junts, CUP-AMUNT i AED-ECG.

8.- Moció del grup municipal Cs per estudiar la conveniència de la instal.lació de càmares de vigilància. Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, Cs i PP. Vots en contra: CUP-AMUNT i AED-ECG.

9.- Moció del grup municipal PSC per festes sense soroll. S'aprova per unanimitat.

10.- Moció dels grups municipals ARA és DEMÀ, CUP-AMUNT i PSC per una Piera feminista. S'aprova per unanimitat.

11.- Manifest presentat d'urgència amb motiu del 25 de novembre, dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les dones. S'hi adhereixen tots els partits.

12.- Control d'òrgans de Govern.

13.- Precs i preguntes.

 A continuació podeu escoltar-ne l'àudio: