Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2022 > Sessió Pública Extraordinària - 18 de maig de 2022

Sessió Pública Extraordinària - 18 de maig de 2022

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió  pública  extraordinària a celebrar el proper  dia  18 de maig de 2022 a les 12.00 hores, per tractar els assumptes que figuren al següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Moció presentada per ERC-Piera per tal que el govern municipal municipalitzi els serveis de subministrament d'aigua potable de les concessionàries Anaigua i Comunitat Aigües de Piera en acabar el seu règim de concessió aquest 2022.  Desestimada. Vots en contra: Junts, PSC-CP, C's i PP.  Abstenció: AeD. A favor: ERC i CUP- AMUNT 

2.- Moció presentada per CUP PIERA per apujar la taxa d'ocupació de via pública als caixers d'entitats bancàries que no atenguin presencialment.  Desestimada. Vots en contra: Junts, PSC-CP i C's.  Abstenció: AeD. A favor: ERC , CUP- AMUNT i PP

3.- Preguntes formulades pels grups municipals ERC-Piera, Ciudadanos (C's), CUP PIERA i per PP a l'escrit amb registre d'entrada E/3467/2022 de data 29 d'abril de 2022 que ha estat presentat per els Srs. Regidors Angel Sabaté Solà, Neus Núñez Bosch,  Jordi Madrid Roca, Jorge Javier Bernués Jorba, Julia Bueno Garcia, Francisco Ibáñez López, per ser contestades  al Ple