Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2019 > Sessió Pública Extraordinària - 24 de desembre de 2019

Sessió Pública Extraordinària - 24 de desembre de 2019

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública extraordinària a celebrar el proper dia 24 de desembre de 2019 a les 10.30 hores, sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació definitiva del nou Reglament Orgànic Municipal. Vots a favor: ERC i Junts. Abstenció: PSC-CP, CUP-AMUNT, AED-ECG i PP.

2.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 5/2019. Vots a favor: ERC i Junts. Abstenció: PP. Vots en contra: PSC-CP, CUP-AMUNT, AED-ECG.

3.- Aplicació increment retributiu 2019. S'aprova per unanimitat.

4.- Aprovació provisional del Pressupost de l'Ajuntament de Piera 2020. Vots a favor: ERC i Junts. Abstenció: PP. Vots en contra: PSC-CP, CUP-AMUNT, AED-ECG.

5.- Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals pel 2020. Vots a favor: ERC i Junts. Abstenció: PSC-CP, AED-ECG, PP. Vots en contra: CUP-AMUNT.

 A continuació podeu escoltar-ne l'àudio: