Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2019 > Sessió Pública Extraordinària - 6 de novembre de 2019

Sessió Pública Extraordinària - 6 de novembre de 2019

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública extraordinària a celebrar el proper dia 6 de novembre de 2019 a les 19.30 hores, sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. S'aprova per unanimitat. 

2.- Pla Estratègic de subvencions 2020-2021. Vots a favor: ERC i Junts. Abstenció: PSC-CP, Cs, AED-ECG, CUP-AMUNT i PP. 

3.- Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals pel 2020. Vots a favor: ERC i Junts. Abstenció: PSC-CP, Cs, AED-ECG, CUP-AMUNT i PP. 

4.- Modificació de pressupost 16/2019, transferència de crèdit més crèdit extraordinari. Vots a favor: ERC i Junts. Abstenció: PP. Vots en contra: PSC-CP, Cs, AED-ECG, CUP-AMUNT.

5.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2019. Vots a favor: ERC i Junts. Abstenció: Cs i PP. Vots en contra: PSC-CP, AED-ECG, CUP-AMUNT.


A continuació podeu escoltar-ne l'àudio: