Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2020 > Sessió Pública Extraordinària - 26 de febrer de 2020

Sessió Pública Extraordinària - 26 de febrer de 2020

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de  novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública extraordinària a celebrar el proper dia 26 de febrer a les 19 hores, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació definitiva del Pressupost de l'Ajuntament de Piera 2020. Vots a favor: ERC i Junts. Vots en contra: PSC-CP, CUP-AMUNT, AED-ECG, Cs i PP.

2.- Aprovació de la relació extrajudicial de crèdit 3/2020. Vots a favor: ERC i Junts. Vots en contra: PSC-CP, CUP-AMUNT, AED-ECG, Cs. Abstenció: PP.

3.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 4/2020. Vots a favor: ERC i Junts. Vots en contra: PSC-CP, CUP-AMUNT, AED-ECG, Cs i PP.