Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2015 > Sessió Pública Ordinària - 30 DE SETEMBRE 2015

Sessió Pública Ordinària - 30 DE SETEMBRE 2015

Sala de Plens 19 h

Sala de plens, 21 hores, amb l'hora prèvia per atendre qüestions dels vilatans.

ORDRE DEL DIA

1.-  Aprovació de les actes de les sessions anteriors.S'aprova per unanimitat.

2.- Ratificació acord núm. 19 de la Junta de Govern Local de 13 de juliol de 2015, aprovació d’addenda al conveni amb Departament d’Ensenyament Ensenyament per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2015-2016. S'aprova per unanimitat.

3.- Expedient núm. 5 de modificació de crèdits en el pressupost general vigent. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, Guanyem Piera i PP. Abstencions: PSC i Ara és demà.

4.- Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2014. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. VC: PSC i Ara és demà. Abstencions: Guanyem Piera i PP. 

5.- Nomenament dels representants de l’Ajuntament en el Consell Escolar Municipal. S'aprova per unanimitat.

6.- Aprovació provisional del POUM. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU i Guanyem Piera. VC: Ara és demà. Abstencions: PSC i PP. 

7.- Moció presentada pel grup municipal del PP per assumir l’atenció als refugiats com una qüestió d’Estat. Moció retirada.

8.- Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. S'aprova per unanimitat.

9.- Moció de suport a la creació de la prestació “garantia +55”, impulsada per l’UGT de Catalunya. S'aprova per unanimitat.

10.- Moció del grup municipal Ara és Demà per impulsar diferents actuacions en l’Ajuntament de Piera. Moció retirada.

11.- Control d’òrgans de govern.

12.- Precs i preguntes.