Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2017 > Sessió Pública Ordinària- 29 de març de 2017

Sessió Pública Ordinària- 29 de març de 2017

Sala de plens, a les 21 h

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i CiU. VC: PSC, AED, GP i PP.

2.- Ratificació de l’acord número 32 de la JGL de 13-03-2017 de sol·licitud de nou conveni interadministratiu de concertació de places amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.S'aprova per unanimitat.

3.- Aprovació de la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de infraestructura de fonaments i instal·lacions per edifici modular a l’Institut Guinovarda.S'aprova per unanimitat.

4.- Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2017. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. VC: PSC, AED, GP. Abstenció: PP.

5.- Aprovació de l’expedient 1/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: PSC, AED, GP i PP.

6.- Aprovació de l’expedient 1/2017 d’aprovació de factures de despesa 2016 amb crèdit pressupostari. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: PSC, AED, GP i PP.

7.-Manifest 8 de març de 2017, dia internacional de les dones “superem les desigualtats”. Tots els grups s'hi adhereixen.

8.- Moció del grup municipal de PP per l’anul·lació de l’adhesió de l’Ajuntament de Piera a la AMI. Es desestima. VF: PP. VC: ERC i CiU. Abstenció: PSC, AED i GP.

9.- Moció proposant celebració del 86è aniversari de la república. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, PSC, AE i GP. Abstenció: PP.

10.- Moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, AED i GP. VC: PP. Abstenció: PSC.

11.- Moció en relació a la sentència del tribunal constitucional relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, PSC i AED. Abstenció: GP i PP.

12. – Moció davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia. VF: ERC, CiU, PSC, AE i GP. Abstenció: PP.

13.-  Moció del grup municipal del PP perquè l’Ajuntament de Piera insti el Govern de la Generalitat a instal·lar un equipament de policia de la Generalitat. VF: ERC, CiU, PSC, GP i PP. Abstenció: AED.

14. - Control d’òrgans de Govern.

15.- Precs i preguntes.


Disponible l'àudio complet a continuació: