Portada > Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

.
.

NORMATIVA

El text refós del POUM afecta a tot el municipi, excepte 3 zones:

1. El PP8 Can Claramunt del text refós del POUM, que s'aplicarà el text refós de les normes subsidiàries.
2. El PMU3 del text refós del POUM, que s'aplicarà el text refós de les normes subsidiàries.
3. La parcel·la cadastral 6257019CF9965N0001ES.

A continuació, aquests fitxers fan referència al text refós de les normes subsidiàries.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en dates 30 de gener i 24 d’abril de 2018, va aprovar definitivament i va donar conformitat al text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Piera (DOGC núm. 7705, de 13.9.2018).

Planimetria en format dwg del TRPOUM, per encaixar sobre la base del planejament aplicable a la proposta edificable (només cal presentar a la sol·licitud de la llicència, la parcel·la i contigus objecte del projecte o la petició.

.
.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Documentació que heu de presentar per a cada tràmit.

.
.

FORMULARIS

Per tal d'agilitzar la revisió de l'expedient és preferible que el tècnic o la tècnica presentin aquests formularis degudament emplenats.