Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2023 > Sessió Pública Ordinària - 26 de juliol del 2023

Sessió Pública Ordinària - 26 de juliol del 2023

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió  pública  ordinària a celebrar el proper dia 26 de juliol del 2023, a les 18 h, per tractar els assumptes que figuren al següent;

ORDRE DEL DIA 

1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. Aprovat per unanimitat.

2.- Aprovació de la dotació dels grups polítics (exp.3765/2023). Aprovat per unanimitat.

3.- Modificació de pressupost 6/2023 - crèdit extraordinari i suplement de crèdit i transferència de crèdit (exp.3736/2023). Vots a favor: Sumem per Piera, ERC Piera, Som Piera, Vox, PP. En contra: Junts per Piera.

4.- Reconeixement extrajudicial de crèdit núm.4/2023 (exp.3732/2023). Aprovat per unanimitat.

5.- Modificació ordenança fiscal: gratuïtat I2 a l'escola bressol municipal (exp.4747/2022). Aprovat per unanimitat.

6.- Aprovació de les festes locals a Piera per a l'any 2024 (exp.3597/2023). Aprovat per unanimitat.

7.- Aprovació de la continuïtat del conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Piera per al desenvolupament  del Pla Educatiu d'Entorn de Piera (exp.2780/2023). Aprovat per unanimitat.

8.- Aprovació 1a. pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Drets Socials pel centre de dia MAR I CEL (exp.3741/2023). Aprovat per unanimitat.

9.- Inici de licitació i explotació de l'equipament esportiu de la piscina municipal (exp.2300/2023). Aprovat per unanimitat.

10.- Control d'òrgans de Govern. No es vota.

11.- Precs i preguntes. No es vota.