Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2023 > Sessió Pública Ordinària - 25 de gener de 2023

Sessió Pública Ordinària - 25 de gener de 2023

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió  pública  ordinària a celebrar el proper  dia  25 de gener de 2023 a les 21:00 hores, per tractar els assumptes que figuren al següent;

 ORDRE DEL DIA;

1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. Aprovat per unanimitat

2.- Presa de possessió de la  regidora Raquel Calsina Galán 

3.- Ratificació de l'acord núm. 28 de la Junta de Govern Local en sessió de data 27-12-2022 aprovació del Pla Local de Joventut 2022-2026. Aprovat per unanimitat

4.- Moció dels grups municipals PSC-PIERA, JUNTS PER PIERA i  ARA ÉS DEMÀ, per demanar que la Generalitat augmenti la seguretat de la carretera C-15 mentre durin les obres. Els grups municipals ERC, CUP - AMUNT, PP i el regidor Jorge Bernues s'adhereixen a la moció. Aprovat per unanimitat

5.- Control d'òrgans de Govern.

6.- Precs i preguntes.