Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2023 > Sessió Pública Extraordinària - 10 de maig de 2023

Sessió Pública Extraordinària - 10 de maig de 2023

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió  pública  extraordinària a celebrar el proper  dia  10 de maig de 2023 a les 19:00, per tractar els assumptes que figuren al següent;

 ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació definitiva del Pressupost General Municipal, el de l'empresa de titularitat municipal Industrial Piera, S.A. i la plantilla de personal municipal per l'exercici 2023. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC -CP, AeD, Jorge Bernúes. Abstencions: PP; En contra: ERC, CUP- AMUNT

2.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2023. Aprovat. A favor: Junts, PSC- CP i AeD; Abstenció: ERC, CUP, PP i Jorge Bernúes

3.- Aprovació de la justificació de la dotació econòmica de l'exercici 2022 del Grup Municipal PSC-CP Piera. Aprovat: Junts (3), PSC-CP,  AeD, ERC i Jorge Bernúes;  Abstenció: CUP - AMUNT i PP;  En contra: Junts (1) 

4.- Aprovació de la justificació de la dotació econòmica de l'exercici 2022 del Grup Municipal Junts per Piera. Aprovat per unanimitat 

5.- Aprovació de la justificació de la dotació econòmica de l'exercici 2022 del Grup Municipal Partido Popular. Aprovat per unanimitat 

6.- Aprovació de la justificació de la dotació econòmica de l'exercici 2022 del Grup Municipal d'ERC Piera. Aprovat per unanimitat 

7.- Aprovació de la justificació de la dotació econòmica de l'exercici 2022 del Grup Municipal CUP Piera. Aprovat per unanimitat 

8.- Aprovació de la renúncia a la dotació econòmica de l'exercici 2022 del Grup Municipal ARA ÉS DEMÀ. Aprovat per unanimitat 

9.- Aprovació del conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Piera, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, empresa Montferri Hnos., S.L., per la millora de les comunicacions mitjançant serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Piera.  Aprovat. A favor: Junts, PSC-CP, ERC, AeD i PP;  Abstenció CUP i Jorge Bernúes