Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2023 > Sessió Pública Extraordinària- 5 de juliol del 2023

Sessió Pública Extraordinària- 5 de juliol del 2023

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública extraordinària a celebrar el proper dia  5 de juliol del 2023, a les 18 hores, per tractar els assumptes que figuren al següent

ORDRE DEL DIA

1.- Establiment de la periodicitat de les sessions de Ple 2023-2027. (exp. 3160/2023). Aprovat per unanimitat

2.- Coneixement de la composició dels grups polítics i els seus portaveus. (exp. 3162/2023). No es passa el punt a votació, ja que només se'n dona compte als membres del consistori en sessió plenària

3.- Coneixement de les Resolucions d'Alcaldia sobre nomenament de Tinents d'Alcalde. (exp. 3163/2023). No es passa el punt a votació, ja que només se'n dona compte als membres del consistori en sessió plenària

4.- Coneixement de les Resolucions d'Alcaldia sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local i delegacions. (exp. 3164/2023). No es passa el punt a votació, ja que només se'n dona compte als membres del consistori en sessió plenària

5.- Coneixement de les delegacions específiques a Regidors/es de la Corporació. (exp. 3165/2023). No es passa el punt a votació, ja que només se'n dona compte als membres del consistori en sessió plenària

6.- Creació de les Comissions Informatives permanents. (exp. 3166/2023). Aprovat per unanimitat

7.- Determinació, nombre, característiques i retribucions dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial i assistències a òrgans col·legiats. (exp. 3168/2023). A favor: Sumem, ERC, VOX; en contra: Junts; Abstenció: Som, PP

8.- Determinació, nombre, característiques i retribucions de personal eventual. (exp. 3170/2023). A favor: Sumem, ERC; en contra: PP; abstenció: Junts, Som, VOX

9.- Nomenament de representants en òrgans col·legiats de l'Ajuntament. (exp. 3171/2023). A favor: Sumem, ERC, Junts, Vox, PP; abstenció: Som

10.- Designació de representants en consorcis, mancomunitats, associacions, federacions i altres organismes. (exp. 3172/2023). A favor: Sumem, ERC, Junts, Som; en contra: Vox, PP