Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2023 > Sessió Pública Extraòrdinaria - 14 de juny de 2023

Sessió Pública Extraòrdinaria - 14 de juny de 2023

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió  pública  extraordinària  a celebrar el proper  dia  14 de juny de 2023 a les 14:00 hores, per tractar els assumptes que figuren al següent;

ORDRE DEL DIA; 

Punt únic.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors