Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2023 > Sessió Pública Ordinària - 29 de març de 2023

Sessió Pública Ordinària - 29 de març de 2023

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple en sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 29 de març de 2023, a les 21 h, per tractar els assumptes que figuren al següent

 ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior. Aprovat per unanimitat

2.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2023. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC -CP, AeD. Abstencions: ERC, CUP- AMUNT, PP i regidor Jorge Bernues

3.- Aprovació del compte de gestió i recaptació de tributs de l'any 2022 de l'ORGT . Aprovat per unanimitat

4.- Aprovació del compte de gestió i recaptació de multes de l'any 2022 de l'ORGT. Aprovat per unanimitat

5.- Aprovació inicial del Pressupost General Municipal i de l'empresa de titularitat municipal Industrial Piera SA per a l'exercici 2023. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC -CP, AeD; Abstencions: PP i regidor Jorge Bernues; Vots en contra: ERC i CUP - AMUNT 

6.- Moció presentada pels grups municipals ARA ÉS DEMÀ i PSC-CP proposant celebrar el 92è aniversari de la II República. El grup municiapal ERC s'adhereix a la moció. Aprovada. Vots a favor: Junts (3); PSC -CP; AeD; ERC i CUP -AMUNT. Abstencions: PP i regidor Jorge Bernues; Vots en contra: Junts (1) 

7.- Control d'òrgans de govern.

8.- Precs i preguntes.