Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2023 > Sessió Pública Extraòrdinaria - 22 de juny de 2023

Sessió Pública Extraòrdinaria - 22 de juny de 2023

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple en sessió  pública  extraordinària  a celebrar el proper  dia  22 de juny de 2023 a les 13.30 hores, per tractar els assumptes que figuren al següent

ORDRE DEL DIA

Punt únic.- Sorteig dels membres de les meses electorals per a les Eleccions Generals dels dia 23 de juliol del 2023.