Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2022 > Sessió Pública Ordinària - 30 de novembre de 2022

Sessió Pública Ordinària - 30 de novembre de 2022

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple en sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 30 de novembre de 2022 a les 21 hores, per tractar els assumptes que figuren al següent:

ORDRE DEL DIA;

1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. Aprovat per unanimitat

2.- Adjudicació del contracte d'obres de renovació de l'asfalt de la ctra. de Ca n'Aguilera, la ctra. de Can Bou i el Camí Romeu de Piera. Aprovat per unanimitat

3.- Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana Casa Canals.  Aprovat. Vots a favor: Junts (2 regidors), PSC-CP, AED i  PP.  Abstenció: Junts (1 regidor), ERC, Jorge Bernues i CUP - AMUNT

4.- Moció dels grups municipals del PSC-CP I JUNTS en suport a la creació d'una comissaria de Mossos d'Esquadra  a l'Anoia Sud. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED, ERC, Jorge Bernues i PP. Abstencions: CUP - AMUNT. Els grups municipals AED i ERC s'adhereixen a la moció

5.- Moció presentada por el Sr Jorge Javier Bernués Jorba, regidor no adscrit, sobre el rechazo a la construcción de una incineradora de residuos propuesta por el Ayuntamiento de Masquefa. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED, ERC, Jorge Bernues i PP. Abstencions: CUP - AMUNT

6.- Moció presentada por el Sr. Jorge Javier Bernués Jorba, regidor no adscrit, sobre la redacción y aprobación de una ordenaza reguladora de plazas de estacionamiento genéricas y con matrícula asignada junto al domicilio de personas con discapacidad y mobilidad reducida. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED, ERC, Jorge Bernues i PP. Abstencions: CUP - AMUNT

7.- Moció presentada pel Grupo Municipal del PP para promover la señalización de Piera . Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED, ERC, Jorge Bernues i PP. Abstencions: CUP - AMUNT

8.- Moció del grup municipal de la CUP de rebuig a la violència masclista. Es desestima. Vots a favor: AED, ERC i CUP-AMUNT. Abstencions: PSC-CP (1 regidor). Vots en contra: Junts, PSC-CP (3 regidors) i PP

9.- Moció del grup municipal de la CUP Piera contra el conjunt de parcs eòlics i fotovoltaics que es relacionaran tot seguit i les seves respectives línies d'evacuació i desplegament per tot el nostre territori. Es desestima. Vots a favor: AED, ERC i CUP-AMUNT. Abstencions: PSC-CP (1 regidor). Vots en contra: Junts, PSC-CP (3 regidors) i PP

10.- Control d'òrgans de govern.

11.- Precs i preguntes.

12.- Presa de raó de la renúncia al càrrec de regidora Sra. Margarita Inmaculada Rivademar Estela (Exp.7306/2022).