Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2021 > Sessió Pública Extraordinària - 3 de novembre de 2021

Sessió Pública Extraordinària - 3 de novembre de 2021

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió extraordinària a celebrar el proper dia 3 de novembre de 2021 a les 19:00 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal núm.1 de l'impost de béns immobles. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP i  AED-ECG. Abstencions: ERC, CUP-AMUNT, PP i C's