Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2021 > Sessió Pública Extraordinària - 5 de març de 2021

Sessió Pública Extraordinària - 5 de març de 2021

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de  novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública extraordinària a celebrar el proper dia 5 de març a les 13.00h en format telemàtic, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 30 de desembre de 2020. S'aprova per unanimitat 
  2. Reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2021 (Exp. 938/2021) S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG i ERC; Abstenció: CUP-AMUNT, PP i Cs
  3. Aprovació definitiva del Pressupost municipal de Piera 2021 (Exp. 3712/2020) S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG; Abstenció: PP i Cs; En contra: ERC i CUP-AMUNT