Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2021 > Sessió Pública Ordinària - 26 de maig de 2021

Sessió Pública Ordinària - 26 de maig de 2021

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de  novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 26 de maig a les 21 hores, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. S'aprova per unanimitat

2.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 4/2021. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG i ERC ;Abstenció: PP, CUP-AMUNT i Cs 

3.- Modificació de pressupost 3/2021 - crèdit extraordinari i suplement de crèdit. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG , PP, CUP-AMUNT i Cs ; Abstenció: ERC

4.- Justificació de la dotació econòmica municipal de ERC-Piera any 2020. S'aprova per unanimitat

5.- Justificació de la dotació econòmica municipal de JUNTS PER PIERA any 2020. S'aprova per unanimitat 

6.- Justificació de la dotació econòmica del grup municipal CUP Piera - Alternativa Municipalista any 2020. S'aprova per unanimitat

7.- Justificació de la dotació econòmica municipal del grup PP de Piera any 2020. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG , ERC, CUP-AMUNT i PP ; En contra: Cs 

8.- Aprovació addenda de l'actualització del conveni ASGEL amb la Diputació de Barcelona. S'aprova per unanimitat

9.- Aprovació de les bases específiques de les subvencions corresponents a l'àrea d'educació. S'aprova per unanimitat

10.- Aprovació inicial del Reglament d'ús de la deixalleria municipal. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG , PP, CUP-AMUNT i Cs ; Abstenció: ERC

11.- Aprovació inicial del projecte d'expropiació per taxació conjunta dels terrenys per a equipaments esportius al Passeig del Prat de Piera. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG , ERC, PP i Cs ; En contra: CUP-AMUNT 

12.- Aprovació provisional del text refós del Pla Especial de Can Creixell " Centre Amma de Piera". S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG , ERC, CUP-AMUNT i Cs ; Abstenció: PP 

13.- Moció del grup municipal PP para exigir al Gobierno que no suba impuestos peajes, etc. Es desestima amb els fots a favor de: Junts, PP i Cs; En contra: PSC-CP, ERC i CUP-AMUNT; Abstenció AED-ECG

14.- Moció del grup municipal Cs para la creación de zonas de esparcimiento canino en nuestro municipio. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG , PP i Cs ; En contra: CUP-AMUNT ; Abstenció: ERC

15.- Moció del grup municipal Cs para la creación de un registro genético de animales de compañia. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG , ERC, PP i Cs ; Abstenció: CUP -AMUNT

16.- Moció del grup municipal d'ERC per aclarir informes jurídics de les Bases d'Execució. S'aprova per unanimitat

17.- Moció del grup municipal Ara és Demà per declarar el municipi de Piera àrea amb mercat tensionat. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG , ERC i  CUP-AMUNT; En contra: PP; Abstenció: Cs

18.- Informe resum anual sobre el control intern 2020.

Punts d'urgència: 

1. Justificació de la dotació econòmica municipal de PSC-CP any 2020. S'aprova la urgència per unanimitat. El punt queda aprovat amb els vots a favor de: Junts, PSC-CP, AED-ECG, i la CUP; En contra: PP; Abstenció: ERC i la CUP-AMUNT

2. Moció del grup municipal CUP-AMUNT de solidaritat amb Palestina i de condemna als atacs a Sheikh Jarrah, Al-Aqsa i Gaza. S'aprova la urgència amb els vots a favor de Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC, CUP-AMUNT i PP;  En contra: Cs. El punt s'aprova amb els els vots a favor de Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC, i CUP-AMUNT;  Abstenció: PP; En contra: Cs.

3. Moció del grup municipal CUP-AMUNT de suport al poble de Colòmbia. S'aprova la urgència amb els vots a favor de Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC, CUP-AMUNT i PP;  En contra: Cs. El punt s'aprova amb els els vots a favor de Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC, i CUP-AMUNT;  Abstenció: PP; En contra: Cs.

19.- Control d'òrgans de Govern.

20.- Precs i preguntes.