Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2021 > Sessió Pública Extraordinària - 4 d'agost de 2021

Sessió Pública Extraordinària - 4 d'agost de 2021

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de  novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública extraordinària a celebrar el proper dia 4 d'agost a les 18.45h, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

  1.  Aprovació dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars, Plec de Prescripcions Tècniques i la convocatòria de la licitació per les obres d'arranjament dels Barris i nuclis de Piera. Aprovat per unanimitat.