Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Extraordinària- 22 DE DESEMBRE DE 2014

Sessió Pública Extraordinària- 22 DE DESEMBRE DE 2014

Sala de Plens - 21 h

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament  Ple a sessió pública extraordinària a celebrar el proper dia 22 de desembre de 2014, a les 9 del vespre, sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per al 2015 i exercicis següents.S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstencions: Sr. José Maurenza (PP) i PxC. VC: PSC, IV-EUiA-Entesa, UAM, Sr. Manuel G. Pavón (PP).

2.- Aprovació definitiva del pressupost general per al 2015. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: PxC. VC: PSC, PP, IV-EUiA-Entesa i UAM.